• Strona główna
 • Oferta
 • O firmie
 • Porady
 • Współpraca
 • Kontakt
 • Oferta

  1. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy pomoc w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych i prowadzenie wszelkich działań formalno-prawnych zmierzających do egzekucji należności od firm ubezpieczeniowych.
  2. Zapewniamy sprawną i fachową obsługę wykwalifikowanych specjalistów, redukującą do minimum koszty związane ze skutkami nieszczęśliwych wypadków.
  3. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zapewnimy zastępstwo procesowe w postępowaniu karnym i cywilnym.
  4. Udzielamy wszechstronnej i skutecznej pomocy przy uzyskaniu odszkodowania za szkodę powstałą w wypadku komunikacyjnym.
  5. Dochodzimy rekompensat za szkody powstałe na zaniedbanych lub nieodśnieżonych drogach i chodnikach.
  6. Wypadki w czasie pracy lub choroby zawodowe, podstawą jest orzeczenie winy pracodawcy.
  7. Pomoc poszkodowanym w trakcie prac na roli i w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

  Usługi:

  • kreowanie procesu likwidacji szkody rzeczowej i osobowej
  • dochodzenie roszczeń w imieniu poszkodowanych w zdarzeniach losowych
  • reprezentowanie poszkodowanych w postępowaniach sądowych

  Kluczowa grupa docelowa:

  • ofiary wypadków komunikacyjnych i zdarzeń losowych
  • rodziny zmarłych w wyniku wypadku,
  • poszkodowani w wypadkach przy pracy,
  • cierpiący na choroby zawodowe,
  • pacjenci poszkodowani w wyniku błędów w sztuce lekarskiej

  Nasza oferta jest skierowana do ludzi, którzy:

  • nie mają czasu lub nie chcą go tracić na procedury ubezpieczeniowe,
  • których nie stać na opłacenie dobrego adwokata,
  • chcą uwolnić się od ubezpieczeniowej biurokracji,
  • nie mają zamiaru wydać na to ANI GROSZA Z WŁASNEJ KIESZENI.

  O firmie

  Kancelaria "Serpens" powstała w 2005r na bazie
  kilkunastoletniej praktyki w branży ubezpieczeniowej.

  Zdobyta w tym czasie wiedza i doświadczenie służyło pomocą wielu poszkodowanym w zdarzeniach losowych. To właśnie ich zaufaniu zawdzięczamy pozycję i markę zdobytą na regionalnym rynku usług ubezpieczeniowych.

  Uczciwość i rzetelność stanowią fundament naszej marki. Firma, która przez lata buduje zaufanie w relacjach z klientami nie może sobie pozwolić na potknięcia wynikające z niekompetencji czy braku profesjonalizmu.

  Naszą więź z Klientami opieramy na trwałych i wartościowych standardach. Transparentna umowa jest fundamentem naszej współpracy.

  Porady

  Przykładowe świadczenia za szkody na osobie:

  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
  • zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu
  • rentę uzupełniającą, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku
  • rentę na zwiększone potrzeby polegająca na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku
  • zwrot utraconych zarobków w przypadkach krótszych okresów niesprawności po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy

  Postępowanie dowodowe

  W myśl art.6 Kodeksu Cywilnego to na poszkodowanym ciąży obowiązek udowodnienia zasadności swoich roszczeń. Żądając zwrotu np. kosztów leczenia, musimy przedłożyć oryginały faktur i historię choroby uzasadniającą zakup farmaceutyków.

  Skutki ugody

  Ugoda zawarta między dwoma stronami kończy definitywnie istniejący między nimi spór, co oznacza, że poszkodowany nie może dochodzić dalszych kwot odszkodowania od zakładu ubezpieczeń.

  Terminy przedawnienia

  Termin przedawnienia roszczeń mija z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W sytuacji gdy wypadek jest kwalifikowany jako przestępstwo – okres przedawnienia wydłuża się do 20 lat.

  Co to jest przyczynienie

  Gdy poszkodowany swym zachowaniem wpłynął na zaistniały wypadek uznaje się jego przyczynienie do powstałej szkody. Jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa czy wtargnięcie na jezdnię to tylko niektóre z przykładów.

  W takiej sytuacji wypłacane odszkodowania może zostać pomniejszone odpowiednio do stopnia przyczynienia.

  Czy zawsze należy wzywać policję

  Jeśli w wypadku nikt nie został zabity lub ranny, nie ma obowiązku wzywania policji. Jednak jeśli sprawca nie poczuwa się do winy, albo podane przez niego dane budzą wątpliwości, warto to zrobić, bo notatka urzędowa stanowi dla ubezpieczyciela dowód, że określone zdarzenie rzeczywiście miało miejsce. Dobrze też upomnieć się, aby na pewno ujęci zostali w niej poszkodowani pasażerowie.

  W jakim terminie wypłacane są odszkodowania

  Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych OC, Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Jeśli w powyższym terminie nie było możliwe ustalenie okoliczności niezbędnych do przejęcie odpowiedzialności, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

  Utracone korzyści

  Szkoda w postaci utraconych korzyści ma charakter hipotetyczny i często występuje równolegle ze stratą rzeczywistą. Będzie nią niemożność podpisania lukratywnego kontraktu, niemożność wykonanie dzieła. Dowodzenie utraconych korzyści zależeć będzie od ich rodzaju – środkami dowodowymi będą tutaj umowy, umowy przedwstępne, promesy, oświadczenia kontrahentów i inne dowody, które daleko uprawdopodobniają korzyść, której mógłby spodziewać się poszkodowany, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Środkiem dowodowym w tego typu przypadkach będzie dokumentacja wskazującą, iż do zawarcia umowy o pracę ze znacznym prawdopodobieństwem by doszło (np. umowa przedwstępna, promesa zatrudnienia).

  Współpraca

  Propozycja współpracy i zatrudnienia:

  Doradca do spraw odszkodowań powypadkowych

  Doradca aktywnie poszukuje i samodzielnie dociera do osób poszkodowanych w wypadkach, uczestniczy w pierwszym kontakcie z klientem, podpisując z nim pełnomocnictwa i umowę o dochodzenie roszczeń. Przeprowadza wstępną weryfikacje sprawy oraz pomaga klientowi w kompletowaniu dokumentów do sprawy odszkodowawczej.

  Wymagania:

  • wykształcenie średnie
  • komunikatywność
  • umiejętność obsługi komputera oraz dostęp do internetu
  • nastawienie na sukces
  • wytrwałość i chęć pomocy innym

  Jeśli z łatwością nawiązujesz kontakt z ludźmi i zdobywasz ich zaufanie, jesteś otwara/y na nową wiedzę i doświadczenia, możesz zdobyć intratne źródło dochodu.

  Docenimy doświadczenie zdobyte w branży ubezpieczeniowej lub w sprzedaży bezpośredniej.

  Skontaktuj się by umówić spotkanie
  i poznać szczegóły oferty tel. 501645005.

  Kontakt

  Jeśli decyzja zakładu ubezpieczeń wzbudza Państwa wątpliwości, należy niezwłocznie nawiązać kontakt z naszym konsultantem, w celu ustalenia dalszego trybu postępowania. Proszę pamiętać, że rozliczenie usługi następuje z chwilą odbioru odszkodowania.

  Jeśli więc Ty lub Twoi najbliżsi ucierpieli w wypadku skontaktuj się telefonicznie lub drogą mailową.

  Kancelaria Serpens
  ul. Wyzwolenia 59, 44-200 Rybnik

  REGON 240191451, NIP 642-105-95-02

  wchromik@serpens.com.pl

  tel. 501 645 005

  Formularz kontaktowy:

  Serpens w serwisie facebook tel. 501 645 005